Bidrag till föreningar

Ansökningstid: 1 februari – 1 november 2022. Beslut fattas löpande under året (dock inte under sommaren).

Telefontid: måndag – onsdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Pro Patrias bidrag till föreningar

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Med hänsyn till Pro Patrias begränsade ekonomiska resurser, i förhållande till de senaste årens många ansökningar, delar vi inte ut några stora bidrag. Vi prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo.

Bidrag till vad?
Pro Patria vill att bidraget medverkar till:
· en uppväxt under trygga och goda förhållanden
· att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
· att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Pro Patrias bidrag ges inte till sådana behov som enligt lag ska tillgodoses av det allmänna.

Grundkrav
Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år.

Så här söker ni bidrag
Läs noga igenom informationsbladet som du kan ladda ner här Instruktion föreningar 2022 innan ni ansöker. Ansökningsblanketten kan laddas ner här Ansökan föreningar 2022 eller rekvireras per telefon eller E-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. E-post: info@propatria.se. Telefontid: måndag – onsdag 10-12

Återrapportering av beviljade bidrag
Från och med 2019 införs krav på återrapportering av användandet av bidrag beviljade av Pro Patria. Rapporten ska vara Pro Patria tillhanda senast sex månader efter att aktiviteten eller projektet är avslutat. Ladda ner redovisningsblanketten här Redovisning föreningar.

OBS! Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
Bevis om tilldelat organisationsnummer
Kopia av stadgar
Kopia av senaste årsredovisning
Kopia av budget för aktuellt år
Projektbudget

Ansökningstider
Ansökan ska vara Pro Patria till handa före den 1 november aktuellt år. Besked om beviljad ansökan eller avslag utsänds senast den 15 december.
Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas inte.

Pro Patria ger inte stöd till verksamheter som ska bekostas av kommuner och landsting, byggnationer och personalutbildningar.

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.