Bidrag till föreningar

Pro Patrias kansli har nu stängt för sommaren. Sista ansökningsdag för föreningsaktiviteter sommaren 2024 gick ut den 31 maj. Ansökningar som inkommit därefter behandlas inte.

Kansliet öppnar upp för föreningsansökningar den 1 september 2024. OBS! Efter den 1 september skickas ansökningar till ny adress: Torsgatan 26, 113 21 Stockholm.

Ansökningstid 2024: Ansökningstiden för föreningar för aktiviteter under 2024 är fr o m 1 februari t o m
1 december 2024. OBS! Ansökan för aktiviteter under sommaren 2024 ska vara kansliet tillhanda senast 31 maj. Kansliet stänger under sommaren. Bidrag för aktiviteter under hösten 2024 och våren 2025 kan sökas fr o m 1 september 2024. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in.

Pro Patrias bidrag till föreningar 2024
Grundläggande för att Pro Patria ska bevilja ansökningar från föreningar/organisationer är att aktiviteterna uppfyller målet att ”särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap”. Aktiviteterna ska syfta till att nå ut till unga som redan är med i föreningar/organisationer, men självfallet också till nya grupper barn och ungdomar. Pro Patria beviljar bidrag till ungdomar upp till 21 år.

Bidragen som föreningar kan söka från Pro Patria kan variera från 10 000 kr upp till max 50 000 kr.

Exempel på aktiviteter/insatser som Pro Patria beviljar ansökningar för:

  • Subventionera deltagaravgifter för medlemmar så att de kan delta i aktiviteter, läger, cuper etc som de annars inte hade haft råd med
  • Inköp av material eller annan utrustning för barn och ungdomar med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • Genomförande av läger som arrangeras under skollov
  • Rekrytering av extra ledare för att kunna genomföra läger eller liknande aktiviteter
  • Särskilda aktiviteter eller evenemang av engångskaraktär, som syftar till att nå ovanstående målgrupper
  • Rekryteringsaktiviteter

Pro Patria ger inte stöd till:
· verksamheter som ska bekostas av kommuner och regioner
· byggnationer
· ordinarie personalkostnader
· behov som enligt lag ska tillgodoses av det allmänna
· behandlingsresor som ska ersättas av allmänna medel
· studier och utbildning
· utlandsresor och forskning

Föreningar och organisationer som har fått bidrag från Pro Patria ska senast två månader efter projektet/aktivitetens slut inkomma med en redovisning av hur pengarna använts.

Grundkrav
Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst två år.

Så här söker ni bidrag
Läs noga igenom informationsbladet som du kan ladda ner här. Ansökningsblanketten kan laddas ner här eller efter den 1 september rekvireras per telefon eller e-post info@propatria.se med angivande av fullständig adress.

Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
– Utförlig beskrivning över projekt/aktivitet ni söker bidrag för
– Budget för önskad projekt/aktivitet
– Bevis om tilldelat organisationsnummer
– Kopia av föreningens stadgar
– Kopia av senaste årsredovisning
– Kopia av budget för föreningen/organisationen aktuellt år

Återrapportering av beviljade bidrag
Föreningar och organisationer som har fått bidrag från Pro Patria ska senast två månader efter projektet/aktivitetens slut inkomma med en redovisning av hur pengarna använts.
Ladda ner redovisningsblanketten här.
OBS! Nya ansökningar behandlas först efter att fullständig redovisning för tidigare beviljade bidrag inkommit.

Ansökningstider
Ansökan för 2024 ska vara Pro Patria till handa före den 1 december. Bidrag för 2025 kan sökas under hösten 2024 och löpande under 2025. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in.
Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas inte.

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.