Bidrag privatpersoner

Ansökningsperioden för privatpersoner är fr o m 1 februari  t o m 15 oktober 2022.

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd.

Så här söker du bidrag
Ansökan sker på särskild blankett. Vi tar bara emot en ansökan per familj. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
1) Original av personbevis/familjebevis som anger mantalsskrivningsort och familjeförhållande.
2) Kopia av inkomstdeklaration inkl. specifikation gällande samtliga familjemedlemmar.
3) Kopia av hyresavi/avgift.
4) Kopia av utbetalningsbesked från arbetsgivare eller Försäkringskassan.

Ansökan ska vara bestyrkt av kurator, sjuksköterska, läkare, diakon, präst eller liknande som väl känner den sökandes situation.

Läs nog igenom informationsbladet som du kan ladda ner  här Instruktion privat 2022 innan ni ansöker.

Beslut fattas löpande under året (dock inte under sommaren). Beslutet meddelas per post. OBS! Vi meddelar inte beslut per telefon.

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.

Telefontid: måndag – onsdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Bidrag till vad?
Pro Patria vill att bidraget medverkar till:
· en uppväxt under trygga och goda förhållanden
· att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
· att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Pro Patria ger inte stöd till:
· verksamheter som ska bekostas av det allmänna (kommuner och landsting)
· behandlingsresor som ska ersättas av allmänna medel
· studier och utbildning
· utlandsresor och forskning.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Ta del av Kungl. Sällskapet Pro Patrias Integritetspolicy här Kungl. Sällskapet Pro Patrias integritetspolicy. Policyn kan även rekvireras via post.

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.