Om Kungliga Sällskapet Pro Patria

Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. Redan 1774 inrättades landets första Barnbördshus i Stockholm för att erbjuda unga blivande mammor en god förlossningsvård. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossnings-verksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast var inrymt (Torildsvägen 5 i Stockholm*) såldes 1980 till staten efter att ha varit uthyrd en längre tid. Sällskapets verksamhet inriktas numera på ekonomiskt stöd till barn och ungdomar och deras familjer.

Sällskapet har också till uppgift att genom sitt medaljväsende uppmärksamma framstående insatser inom främst de sociala, medicinska, humanitära och kulturella områdena.

Sällskapet består för närvarande av 268 medlemmar som träffas till årsmöte i regel i maj/juni. En direktion ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och den dagliga verksamheten sköts av ett kansli med två personer.