Stadgar

Stadgar för Kungl. Sällskapet Pro Patria fastställda vid sällskapets höstsammanträde den 7 december 2005.

Ändamål
§ 1
Kungl. Sällskapet Pro Patria är en ideell förening, som står under Konungens beskydd.
Sällskapet har till ändamål dels att lämna ekonomiskt stöd enligt § 2, dels att utdela förtjänstmedaljer som belöning för framstående insatser inom främst de sociala, medicinska, humanitära eller kulturella områdena.

Ekonomiskt stöd
§ 2
Ekonomiskt stöd lämnas för att främja barns och ungdomars vård, uppfostran och utbildning liksom till behövande sjuka eller funktionshindrade.
Ekonomiskt stöd kan också lämnas för främjande av verksamhet, som huvudsakligen tjänar något av nämnda syften.
Fysisk person som mottar stöd skall vara bosatt i Sverige. Juridisk person skall företrädesvis bedriva verksamhet i Sverige eller ha sitt säte i Sverige.

Utmärkelser
§ 3
Sällskapets förtjänstmedalj, som är försedd med kunglig krona, visar på åtsidan den regerande Konungens bild och namn, på frånsidan inom en eklövskrans inskriften:
Av Kungl. Sällskapet Pro Patria och i ytterkanten den belönades namn samt årtalet för belöningen.
Medaljen delas ut i guld i två storlekar och bärs i svart vattrat sidenband med gula kanter. Den får bäras offentligt av innehavaren.

Ledamot av sällskapet
§ 4
Sällskapet utser ledamöter på förslag av Direktionen.
Antalet ledamöter i Sällskapet är obestämt.
Ledamot av Direktionen är tillika ledamot i Sällskapet.

Direktionen
§ 5
Sällskapets förvaltning och angelägenheter sköts av en Direktion med en ordförande samt minst sex och högst nio ledamöter.
Direktionen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en skattmästare.
Mandattiden för Direktionens ledamöter är fyra år.
Avgår ledamot före mandattidens utgång får Sällskapet utse ny ledamot för återstoden av mandattiden.
Kallelse till sammanträde med Direktionen skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

Direktionen utgör valberedning inför årsmöte.
§ 6
Direktionen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Ordföranden leder förhandlingarna vid Sällskapets och Direktionens sammanträden. Vid förhinder för ordföranden inträder i första hand vice ordföranden eller annars den ledamot, som Direktionen väljer.
Sekreteraren bereder och föredrar ärenden vid Sällskapets och Direktionens sammanträden om inte annat överenskommits;
ansvarar för diarier över inkomna medaljärenden, ansökningar om ekonomiskt stöd och övriga ärenden;
ansvarar för matrikel över ledamöter, medaljförteckning och förteckning över beviljade understöd.

Skattmästaren redovisar Sällskapets ekonomiska läge vid Direktionens sammanträden.
§ 7
Direktionen skall före utgången av mars månad avlämna berättelse över förvaltningen av Sällskapets angelägenheter under föregående verksamhetsår.

Årsmöte och verksamhetsår
§ 8
Sällskapet sammanträder till årsmöte i Stockholm senast under juni månad. Om så erfordras utlyses extra sammanträde med Sällskapet. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet.

§ 9
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
Direktionens berättelse över förvaltningen under föregående verksamhetsår, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Direktionen
beslut om nya ledamöter i Sällskapet
val av ordförande för Sällskapet tillika Direktionen
val av övriga ledamöter i Direktionen
val av två revisorer och två suppleanter för dessa för granskning av löpande års förvaltning. Av revisorerna skall en jämte dennes suppleant vara auktoriserade revisorer
ärende som hänskjutits till Sällskapet av Direktionen
Sällskapet är beslutfört med det antal ledamöter som inställt sig.

§ 10
Omröstning och val i Sällskapet sker öppet, dock skall sluten omröstning äga rum, när så begärs av någon närvarande ledamot. Vid lika antal röster gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val då lottning skall ske.

§ 11
Sällskapets verksamhetsår är lika med kalenderår.

Placeringspolicy
§ 12
Sällskapets tillgångar skall vara deponerade i bank eller hos fondkommissionär. Sällskapets förmögenhetstillgångar skall av direktionen förvaltas på bästa sätt för att uppnå god avkastning till balanserad risk.
Det ankommer på Direktionen att årligen fastställa placeringsreglemente för förvaltningen.

Firmateckning
§ 13
Direktionen företräder Sällskapet och tecknar dess firma. Sällskapets firma tecknas även av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren, två i förening.

Stadgeändring
§.14
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på förslag av Direktionen vid sammanträde med Sällskapet och kräver minst två tredjedels majoritet.